هفتم و هشتم فروردین 1395 شکل شاه

روز اول من به اتفاق دوستان مهدی عمران و رضا وحید زاده با هم بودیم هوا بارون همراه با باد شدید بود متاسفانه نتونستم عکسهای خوبی ثبت کنم

روز دوم هم هوا  ابتدا اروم بود اما  نزدیک به ظهر مجددا خراب شد اما هوای این دو روز باعث نشد که ما نتونیم روی مسیر های متعدد کار نکنیم خوشبختانه  همه ی مسیر ها رو رفتیم روز دوم با اومدن آقای احسانی و آقای سلیمانی  مسیر های باقیمانده (تایتانیک و باقر) رو صعود کردیم